REGIONALNE SZLAKI TEMATYCZNE
Idea, potencjał, organizacja.
Autor: Armin Mikos von Rohrscheidt


Spis treści książki:


Wprowadzenie w problematykę badawczą
   Cel, zakres i problematyka pracy
   Procedura badawcza
   Terminy i etapy prowadzonych badań
   Układ pracy
   Materiały źródłowe i wtórne oraz sposób ich uzyskania

1. Szlaki tematyczne i ich funkcje w ofercie turystyki kulturowej
1.1. Szlaki turystyczne: terminologia i funkcje
1.2. Klasyfikacje szlaków turystycznych
1.3. Szlaki kulturowe i turystyczno-kulturowe jako oddzielna grupa szlaków turystycznych
1.4. Szlaki turystyczno-kulturowe funkcjonujące w Polsce
1.5. Propozycja klasyfikacji szlaków turystyczno-kulturowych według kryterium stopnia organizacji
1.6. Inne istotne postulaty odnoszące się do konstrukcji ofert szlaków turystyczno-kulturowych

2. Metoda oceny potencjału regionalnych tematycznych szlaków turystyczno-kulturowych
2.1. Potrzeba i cele oceny potencjału polskich szlaków turystyczno-kulturowych
2.2. Przegląd i krytyka wybranych analiz walorów turystycznych
2.3. Założenia koncepcyjne przy opracowywaniu metody analizy potencjału szlaków turystyczno-kulturowych
2.4. Procedury identyfikacyjne
2.5. Etapy oceny potencjału turystyczno-kulturowego szlaku tematycznego oraz zastosowane procedury badawcze
2.6. Źródła i narzędzia badawcze zastosowane do analizy potencjału szlaków
2.7. Zasady bonitacji i przyjęte proporcje bonitacyjne
2.8. Zasady konstrukcji i struktura formularza waloryzacyjnego
2.9. Formularz waloryzacyjny dla tematycznego szlaku kulturowo-turystycznego o zasięgu regionalnym
2.10. Zasady interpretacji wyników badania

3. Waloryzacja potencjału turystycznego i analiza wyników dla poszczególnych systemów
3.1. Analiza potencjału turystyczno-kulturowego Szlaku Piastowskiego
3.2. Analiza potencjału turystyczno-kulturowego Szlaku Cysterskiego (pętla pomorska)
3.3. Analiza potencjału turystyczno-kulturowego Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego
3.4. Analiza potencjału turystyczno-kulturowego Pomorskiego Szlaku Bursztynowego
3.5. Analiza potencjału turystyczno-kulturowego Szlaku Sakralnej Sztuki Barokowej im. Michaela Willmanna

4. Zbiorcza interpretacja wyników analizy potencjału regionalnych szlaków tematycznych
4.1. Analiza stanu badanych systemów w kontekście kryteriów szlaku materialnego
4.2. Analiza stanu badanych systemów w kontekście potencjału tematycznego i w odniesieniu do pozostałych form turystyki kulturowej
4.3. Analiza porównawcza pozostałych elementów potencjału turystycznego badanych systemów
4.4. Propozycje w odniesieniu do konstrukcji oferty polskich regionalnych szlaków tematycznych sformułowane na podstawie wyników analizy wybranych systemów

5. Podsumowanie

Spis tabel, rycin i załączników
Wykaz literatury i źródeł
Załączniki