O nas

Poznań

Projekty

Szkolenia

Kontakt
Polski Deutsch Русский
Kursy i szkolenia
Polecamy
Kurs walut:   EUR:   USD:   GBP:   RUR:   UAH:
Oferta badania potencjału turystyczno-kulturowego szlaku tematycznego

Badanie szlaku

Adresaci oferty: 
Samorządy regionalne i lokalne (wydziały ds. turystyki, kultury lub promocji), regionalne i lokalne organizacje turystyczne, urzędy miejskie, instytucje lub organizacje koordynujące funkcjonowanie turystycznych szlaków tematycznych

Przedmiot badania:
- funkcjonujące szlaki tematyczne o zasięgu regionalnym, subregionalnym i lokalnym (historyczne lub tematyczne trasy turystyczne)
- przestrzeń planowanych szlaków tematycznych o zasięgu regionalnym, subregionalnym i lokalnym
- projekty tematycznych szlaków i tras turystycznych w regionach, mikroregionach i miejscowościach

Cele badania: 
- ustalenie potencjału turystycznego szlaku (projektu) w odniesieniu do poszczególnych form turystyki kulturowej, 
- sporządzenie raportu stanowiącego podstawę do sformułowania wniosków dotyczących modyfikacji lub korekty struktury i oferty szlaku, propozycji ewentualnych działań naprawczych,
- przygotowanie i przedłożenie propozycji pakietów turystycznych i ofert zwiedzania szlaku dla turystów kulturowych, 
- rozwinięcie wybranej przez zleceniodawcę oferty do formy wstepnego projektu
- przygotowanie i realizacja publikacji popularyzującej szlak jako destynację turystyki kulturowej,
- stworzenie podstawy teoretycznej dla szkolenia kadr lokalnych oraz konstrukcji markowego produktu turystyki kulturowej dla szlaku,

Opis badania: Badanie potencjału turystyczno-kulturowego szlaku dokonuje się w oparciu o przedłożoną i zrecenzowaną w roku 2010 metodę oceny potencjału turystyczno-kulturowego szlaków tematycznych w formie zmodyfikowanej bonitacji punktowej. Jest to pierwsza w polskim obszarze metoda sformułowana w odniesieniu do zasobów, walorów i atrakcji linearnych systemów penetracji turystycznej o profilu kulturowym. Metoda, opracowana przez dr Armina Mikos v. Rohrscheidt, łączy cechy i narzędzia istniejących metod bonitacji ogólno-turystycznej, jak i zagranicznych metod bonitacji szczegółowej. Uwzględnia ona kilkadziesiąt czynników wpływających na ogólną ocenę szlaku, w tym te dotyczące jego organizacji (uzasadniona tematyzacja, dostępność komunikacyjna i faktyczna obiektów, koordynacja szlaku, oznaczenie przebiegu szlaku), ogólnej atrakcyjnosci turystycznej (zwartość systemu, estetyczna atrakcyjność obiektów, autentyczność kulturowa), znaczenia kulturowego, w tym unikalności o rozpoznawalności obiektów, miejsc i eventów w przestrzeni szlaku), informacji i promocji szlaku i obiektów, innych walorów w przestrzeni szlaku, infrastruktury około-turystycznej (w tym komunikacji i transportu, jakości oferty noclegowej i gastronomicznej, tras alternatywnych i dla aktywnych turystów, stopnia eventyzacji systemu, istniejącej oferty wycieczek i pakietów turystycznych oraz licznych innych faktorów. Badanie obejmuje kilka faz i jest realizowane m.in. poprzez kwerendę źródeł naukowych i zasobów informacyjnych, zastosowanie rozbudowanych kwestionariuszy bonitacyjnych, system ankiet i zapytań inwentaryzacyjnych dla szlaku i obiektów, wizje lokalne. Część badań prowadzona jest na miejscu w przestrzeni szlaku. Badanie jest każdorazowo wykonywane przez zespół, w skład którego wchodzą: teoretyk-dydaktyk z zakresu turystyki kulturowej, specjalizujący się w problematyce szlaków kulturowych, praktyk obsługi ruchu turystycznego oraz (dla nadzorowanych badań pomocniczych) 2 studentów ostatniego roku specjalizacji „turystyka kulturowa” uczestniczących w badaniu w ramach swojej praktyki studenckiej. 

Raport: W ciągu 30 dni od zakończenia badań terenowych sporządzany jest raport. Składają się na niego:
- wyniki inwentaryzacji przestrzeni szlaku
- wypełniony rozbudowany formularz waloryzacyjny szlaku z oceną końcową.
- wnioski z waloryzacji (w tym postulaty modyfikacji oferty turystyczno-kulturowej szlaku)
- propozycja kilkudniowego pobytu turystyczno-kulturowego w przestrzeni szlaku
- gotowa propozycja pakietu turystyczno-kulturowego dla szlaku
- propozycja uzupełniających tras turystyczno-kulturowych dla szlaku lub trasy alternatywnej dla turystów aktywnych
- artykuł o profilu naukowym, stanowiący uzasadnienie tematyzacji szlaku jako produktu turystyki kulturowej 
Pomoc w wykorzystaniu: Zespół redakcyjny Turystyki kulturowej oferuje dalej idące wsparcie merytoryczne i logistyczne dla zleceniodawcy po wykonaniu badania. Jego elementami (wybranymi przez zleceniodawcę) mogą być: 
Publikacja: Raport wraz z propozycją pobytu, zestawem przydatnych adresów, wywiadem na temat perspektyw turystyki kulturowej w przestrzeni szlaku i. innymi elementami zostanie opublikowany jako element szerszej publikacji w czasopiśmie „Turystyka Kulturowa” w dziale ”Szlaki i miejsca” i pozostanie dostępny w Internecie przynajmniej przez okres następnych 5 lat. Raport i jego elementy mogą być także wykorzystywane przez zleceniodawcę w celach informacyjnych i promocyjnych, a także dalej publikowane w całości i w częściach. Publikacja odbywa się w ramach umowy o badaniu potencjału, nie generuje zatem dodatkowych kosztów dla Zleceniodawcy.

Szkolenie: Na podstawie wyników badania potencjału szlaku (lup projektu szlaku) oferujemy także zorganizowanie szkolenia teoretyczno-warsztatowego na temat: 
„Kulturowe szlaki tematyczne jako markowy produkt turystyczny regionu - powiatu – miasta” (z uwzględnieniem badanego szlaku) 
lub:
„Szlak tematyczny XXX jako markowy produkt turystyki kulturowej dla regionu (miasta Y)”
Szkolenie jest skierowane dla kadr koordynacji szlaku, pracowników obsługi turystyki, partnerów szlaku, zarządzających obiektami szlaku, pracowników wydziałów promocji, turystyki i kultury w jednostkach administracyjnych w przestrzeni szlaku.
Konferencja: Redakcja „Turystyki Kulturowej” może podjąć się także we współpracy ze zleceniodawcą jako partnerem merytorycznej organizacji konferencji naukowej lub popularyzatorskiej na temat szlaku lub jego projektu.

Bliższe informacje na temat badania:
redakcja@turystykakulturowa.org
Tel: 61 879 50 62

 
Ta strona internetowa używa pliki cookies w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla cookies stosowanych przez nasz serwis.
Zamknij